Trương Ngáo tức Người đi đòi nợ Phật

Khi công lý không còn, khi tuyệt vọng phủ vây, người ta tìm đến Phật cầu xin. Nhưng Trương Ngáo, một gã khờ dại, một kẻ bần cùng lại đi tìm Phật đòi nợ. Tiền cúng chùa. Đòi lại, chùa không trả. Ngáo đòi Phật. Phật, Đấng Giác Ngộ, độ Ngáo, gọi Ngáo là Chơn Tâm, nhưng Phật cũng trả lại nghiệp chướng cho vợ Ngáo…
Khi Phật không còn trong chùa, công lý không còn trong pháp đình thì, gieo Nhân nào gặt Quả nấy, không thoát được đâu… (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Có đời thuở nhà ai, Trương Ngáo -một anh khờ- mà lại đi đòi nợ với Phật. Phật nợ gì ảnh? Và đòi thì Phật có khất nợ, có trả hay không trả và trả như thế nào?

Nguyễn Văn Lục

View original post 1,107 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s