Rắn cắn làm phước

Đàn bà là rắn độc. Xưa nay đọc nhiều, thấy sách nào cũng nói thế. Đọc riết nhập tâm. Bị bồ đá, hận quá thở dài… đàn bà là rắn độc, cho đỡ giận. Bây giờ đọc bài “Rắn cắn làm phước” của Bình Nguyên Lộc, nghe ông lý giải như sau:

“….Sở dĩ có cái huyền sử đờn bà là rắn độc là vì các anh nắm độc quyền viết sách, soạn kịch, đặt bài ca để phổ biến huyền sử kia, và các anh lờ đi cho đờn ông, mỗi khi họ (đàn ông) hóa rắn”.
Nghe cũng có lý ! (Vtt)

Sài gòn thập cẩm

Khải cười lớn rồi nói: – Đờn bà là con rắn độc, anh biết chưa? Chỉ có người ngây thơ như anh mới binh vực đờn bà. Tôi mong anh bị rắn cắn một lần cho anh sáng mắt ra.

Bình-nguyên Lộc, tuần báo Tầm Nguyên, 1954

View original post 3,019 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s