Chấp bút vài dòng…

Sài gòn thập cẩm

Cho đến bây giờ, tuổi đã hạc, tôi vẫn chưa hiểu rõ cái ý của cái anh Chí Phèo, làng Vũ Đại: Ở đâu có này thì ở đó có kia, là nghĩa lý làm sao? Phải chăng là một chủ trương sống huề cả làng?

Nguyễn Văn Lục (Lời bạt trong “Sài Gòn, một góc ký ức và bây giờ”)

View original post 1,432 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s