Giao cảm giữa Đất-Trời-Người

Sài gòn thập cẩm

Tôi đơn giản nghĩ rằng cái gì do con người làm thì hãy trả lại cho con người.Tôi vẫn tin như thế vì nghĩ rằng sự tin tưởng đôi khi nghịch lý lại chỉ được nhìn rõ nhất trong bóng tối.

Nguyễn Văn Lục

View original post 3,604 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s