Ban Kích Động Nhạc AVT

Sài gòn thập cẩm

Cũng từ năm 1958, ban Tam ca Anh Linh, Vân Sơn, Tuấn Đăng là nhân viên dân chính và Hạ sĩ Quan thuôc Đại Đội Văn Nghệ (Ban Ca) Tiểu Đoàn Văn Nghệ – Nha Chiến Tranh Tâm Lý.

Anh Linh (AVT)

View original post 1,079 more words

This entry was posted in uncatergorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s